Ken to wa kokoro nari
Koroko tadashi kereba sono ken tadashi
Kokoro tadashi karazareba sono ken mo mata tadashi karazu
Ken wo manaban to suru mono wa subekaraku sono kokoro wo manabe

 

The sword is the mind
When the mind is right, the sword it right.
When the mind is not right, the sword is also not right.
He who wishes to study kendo, must first study his mind.